< návrat zpět

Směrnice Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2019-2020

Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí

 

Vnitřní směrnice ředitelky školy:

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020                 č.j. 14/2019/RE

 

1. Úvodní ustanovení

 Ředitelka Mateřské školy, Lanškroun, Na Výsluní, okres Ústí nad Orlicí (dále jen mateřská škola) se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- školský zákon v platném znění ,  § 2 odst. 4 zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění a dále vyhláškou  č. 14 /2005 Sb., o předškolním vzdělávání,znění pozdějších předpisů.

 

 

                                                              2. Všeobecné podmínky                                                                                                                             Ředitelka školy rozhoduje o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení.

Správní řízení se řídí § 183 odst. 1, zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání (školský zákon v platném znění), dále ŠZ a § 165 ods. 2, zák. č. 561/2004 ŠZ. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také praktického lékaře (děti v § 16 odst. 9).

 

                                                           3. Podání žádosti k přijetí                                                                                                                                     Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy předchází podání žádosti o přijetí:

 

- pro školní rok 2019/2020- období řádného zápisu, /od 2.5. do 16.5./jehož místo a termín stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím informací v tisku, nástěnkách mateřské školy, webových stránkách školy, webových stránkách zřizovatele školy

 

- v průběhu školního roku - pokud to umožňuje kapacita školy, bez vyhlášení zápisu

 

Žádost si rodiče vyzvednou v mateřské škole nebo vytisknou (Den otevřených dveří,webové stránky školy), na žádosti musí být vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte a rovněž  údaj o splněném povinném očkování. Veškeré údaje jsou důvěrné.                                                                                                 Dítě, které nesplňuje povinné očkování nemůže být do mateřské školy přijato, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro  trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Netýká se dětí, kteří se musí vzdělávat povinně. Ředitelka školy stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech (§ 1 a odst. 5 vyhlášky 14/2005 Sb., v platném znění).

 

Termín zápisu pro školní rok 2019/2020: 13. 5. od 8:00 do 16:00 hodin

Den otevřených dveří: 9. 5. 2019

Místo zápisu: budova mateřské školy,ředitelna

 

 

Dokumenty potřebné k zápisu:                                                                                                           vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání                                                       rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce                                                                                                u cizích státních příslušníků doklad k oprávnění pobytu na území ČR                                             vyjádření školského poradenského zařízení ( v případě dítěte se zdravotním postižením)

                                                  

 

                                                     

                                                          4. Závěrečné ustanovení

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy, rozhoduje ředitelka školy dle stanovených  kritérií na školní rok 2019/2020 příloha č. 1, v souladu s dodržením celkové kapacity školy uvedené v rejstříku škol.

 

Povinné vzdělávání

Od počátku školního roku,který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku je předškolní vzdělávání povinné do zahájení povinné školní docházky v ZŠ. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením. /zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání §34 odst2/

 

Přednostně se pak přijímají děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou nejméně  3. roku /1. 9. 2019/ věku a mají bydliště ve školském spádovém obvodu,( §179, odst. 3).

 

 Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem  na nástěnkách mateřské školy a webových  stránkách mateřské školy po dobu 15 dní.

Registrační čísla: podle § 183 odst. 2 školského zákona, rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí či nepřijetí k př. vzdělávání, budou oznámeny zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k př. vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte si zákonní zástupci osobně vyzvednou.

Zákonní zástupci dětí budou o výsledku správního řízení vyrozuměni do 30 dnů ode dne zahájení přijímacího řízení.

Pokud je dítě přijato do jiné než spádové MŠ nebo již jinou MŠ navštěvuje – má ředitel dané školy oznamovací povinnost nahlásit toto dítě spádové MŠ.

 

 

 

5. Účinnost směrnice

 

Tato směrnice nabývá platnosti dne 01. 05. 2019

 

 

V Lanškrouně 11. 04. 2019                                                                                         Hana Krátká

                                                                                                                                   ředitelka školy