< návrat zpět

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST  O  PŘIJETÍ  DÍTĚTE  K  PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ

 

Správní orgán k doručení žádosti

Jméno a příjmení ředitelky školy: Hana Krátká

Škola: Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí                                    

 

Registrační číslo žadatele_____________/bude přiděleno při přijetí žádosti dne 13.5. 2019/

 

Žadatel ( zákonný zástupce dítěte)

jméno a příjmení  _______________________________________  datum.nar. ________________

místo trvalého pobytu  _____________________________________________________________

adresa pro doručování písemností /pokud je odlišné/_______________________________________

telefonické spojení ________________________________e-mail___________________________

 

Žádám o  přijetí  dítěte k  předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí  od školního roku  2019/20120                                                         

jméno a příjmení dítěte  ____________________________________________________________                                                                          datum a místo narození____________________________rodné číslo ________________________

adresa bydliště___________________________________________________________________

státní  občanství_____________________/V případě cizího státního občanství doloží zákonný zástupce doklad statutu rezidenta nebo doklad povolující pobyt v ČR./

Údaj, zda má ditě speciální vzdělávací potřeby, příp. jaké _________________________________________

 

Dohoda ředitelky školy a zákonného zástupce dítěte o docházce dítěte do mateřské školy a stravování(vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění)

a) ředitelka školy se dohodla se zákonným zástupcem na celodenní, každodenní docházce po celý kalendářní měsíc a k celodennímu stravování                           ANO                                       NE                             

 

b)ředitelka školy se dohodla se zákonným zástupcem na jiné než celodenní, každodenní docházce a stravování                                                                               jiné údaje o docházce a stravování______________________________________________________                                                              

 

Poučení: 

                Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., o správním řízení ( Správní řád), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

                Dále jsem byl(a) poučen(a) o tom, že:

 • dle § 33 správního řádu odst. 1,mám právo dát se v řízení zastupovat zmocněncem, kterého si zvolím, který
   se prokáže plnou mocí, kterou lze udělit písemně nebo ústně
 • dle § 36, odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu řízení
  až po vydaní rozhodnutí , správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy
 • dle § 36, odst. 2 správního řádu mám právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o to požádám, správní orgán
   mi poskytne o řízení informaci
 • dle § 36, odst. 3 , správního řádu, musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
 • dle § 36, odst. 4 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba
 • dle § 38 správního řádu odst. 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, právo ze spisu si činit výpisy
  a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části 

                 

          Vyplněnou žádost  s údaji o zdravotní způsobilosti  a  evidenční list,  odevzdejte dne 13.5. 2019 k rukám ředitelky školy.

           Dávám souhlas MŠ k tomu,aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.  Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,/vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, úrazové pojištění dětí, zveřejňování údajů a fotografií dítěte na internetových stránkách školy a pro jiné účely související s běžným chodem školy/. Souhlas poskytuji po celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole  povinně archivuje.                                                                                                                                                                

 

Vyjádření lékaře /Údaje o zdravotní způsobilosti, které by mohly mít vliv na poskytování vzdělávání./             

 

      1.Dítě je zdravotně způsobilé, může být přijato do mateřské školy:       ANO                          NE                   

    

      2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti   

            a) zdravotní                                                                                                                                                                       

            b) tělesné

            c) smyslové                                               

            d) jiné /vypište/

 

           Jiná závažná sdělení o dítěti:..............................................................................................................

           Dietní strava.................................................................... Alergie....................................................

 

       3. Dítě je řádně očkováno /dle § 50 zákona č. 258/2000Sb./, může být přijato do mateřské školy:

 

                                                                                                         ANO                                NE

     

      4. Možnost účasti na akcích školy: sportovní a kulturní akce  ...................................................................

 

      5. Přijetí do mateřské školy:                         DOPORUČUJI                             NEDOPORUČUJI

 

 

V...............................................dne................................                     …...............................................

                                                                                                                  razítko a podpis lékaře

 

 

 

Poznámka: Zákonný zástupce dítěte se seznámil  v MŠ s Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  a se směrnicí: Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Nahlédnout do spisu můžete do 17. 5. 2019 do 13. 00 hod. v kanceláři ředitelky školy.                                                                                                                                                                Přílohy:Evidenční list dítěte.

 

 

Zákonný zástupce potvrzuje svým podpisem správnost zapsaných údajů do této žádosti.

 

V Lanškrouně dne:______________________       ____________________________________

                                                                                                podpis zákonného zástupce dítěte

 

________________________________________________________________________________________

Vyplňuje  ředitelka školy:

 

Správní řízení ukončeno dne:                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                   

                                                                                                   ____________________________

                                                                                                        razítko a podpis ředitelky školy